login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Przedszkole nr 3 w Chojnowie - Dokumenty do pobrania


FUNDACJA "RADUGA"
CENTRUM TERAPII I ROZWOJU

Centrum terapii -list z ofertą (176.06 kb)

Oferta centrum i fundacja (11.66 Mb)


************************************************************

Dokumenty, które należy dostarczyć do 28.08.2020r.

Karta informacyjna (26.58 kb)

Zaświadczenie o zatrudnieniu (28.50 kb)

Zawieszenie uczęszczania (13.29 kb)


Dokumenty, które należy dostarczyć 01.09.2020

Ochrona danych osobowych (34.00 kb)

Deklaracja godzin (26.00 kb)

Ankieta COVID (31.00 kb)**************************

Oświadczenie rodziców dotyczące powrotu dzieci do przedszkola od 01.06.2020r.

Oświadczenie rodziców (covid) (42.00 kb)


*********************************************************************************************************************************

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 02.03.2020 – 30.03.2020

Wniosek zawiera, w szczególności:

1.      Imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL –serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2.      Imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3.      Adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata;

4.      Adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata;

5.      Wskazanie kolejności wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

 

Ustawowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkoli:

  1. Dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, szczególnie objęte rocznym obowiązkiem przedszkolnym. Od 1 września 2020 r. obowiązek przedszkolny obejmie wszystkie dzieci z rocznika 2014
  2. Dzieci w wieku 3 lat (w wyjątkowych wypadkach dzieci 2,5 lat), zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Chojnów
  3. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

·         wielodzietność rodziny kandydata

·         niepełnosprawność kandydata

·         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

·         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

·         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

·         samotne wychowanie kandydata w rodzinie

·         objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów:

1.      Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2.      Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz.721, z późn. zm.),

3.      Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz zaświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4.      Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

 Dokumenty, o których mowa w punkcie 2-4 są składane w oryginale , notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, ustalone przez Radę Miasta Chojnowa

1)   Dziecko rodziców/ rodzica samotnie wychowującego dziecko pracujących lub uczących się w systemie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą (zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie ze szkoły, zaświadczenie KRUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, zaświadczenie CEIDG) – 12 pkt.

2)   Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola (dane potwierdzane przez dyrektora przedszkola na podstawie prowadzonej dokumentacji) – 6 pkt.

3)   Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do danego przedszkola (oświadczenie rodzica) – 6 pkt.

4)   Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (oświadczenie rodzica) – 5 pkt.

5)   Dziecko, które rok wcześniej brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie dostało się do danego przedszkola (dane potwierdzone przez dyrektora przedszkola na podstawie prowadzonej dokumentacji z prowadzonego rok wcześniej postępowania rekrutacyjnego) – 4pkt.

* Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

 

1.      od 1 marca do 30 marca 2020 - wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami,

2.      od 1 kwietnia do 28 kwietnia 2020 – przeprowadzenie I etapu rekrutacji w oparciu o kryteria,

·         do 15 kwietnia 2020 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola,

·         17 kwietnia 2020 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

·         20 kwietnia – 23 kwietnia 2020 – potwierdzenie przez rodziców kandydata woli zapisu do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

3.      28 kwietnia 2020 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

4.      od 15 czerwca do 29 czerwca 2020 r – postępowanie uzupełniające

5.      Od 02 czerwca – 03 czerwca 2020 r  – podpisywanie deklaracji w sprawie opłat za przedszkole.


Wniosek o przyjęcie dziecka powyżej 5 godzin (82.50 kb)

*****************************************


******************************************************************Karta sierpień do PM 1 (20.70 kb)
Karta na lipiec do PM 3 (76.65 kb)

**************************


Potwierdzenie woli zapisu dziecka (42.20 kb)Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:


Deklaracja powyżej 5 godzin (14.17 kb)deklaracja do 5 godzin (13.91 kb)***

Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2018/2019

Warunki ubezpieczenia (262.85 kb)


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (44.94 kb)


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (65.88 kb)***


UWAGA RODZICE

 

do 08.06.2018r (piątek) trwają zapisy na wakacje

·    na lipiec 2018 do Przedszkola Miejskiego nr 1

·    na sierpień 2018 do Przedszkola Miejskiego nr 3

Karty do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej (poniżej)

Wszystkie karty składamy w Przedszkolu Miejskim nr 3

 

W dniach 11-12.06.2018 (poniedziałek i wtorek) podpisywane będą dokumenty na rok szkolny 2018/2019 i na wakacjeKarta dziecka uczęszczającego do PM3 na sierpień (50.12 kbKarta na lipiec do PM1 (17.04 kb)


Karta na sierpień dziecka PM1 (52.64 kb)

                     ***
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkolaPrzypominamy, że lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z listą dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola prosimy składać w terminie 24.04.2017r.-04.05.2017r. 


***


Program wychowawczy przedszkola z elementami profilaktyki (55.46 kb)
Koncepcja pracy przedszkola miejskiego nr 3 (25.80 kb)


STATUT PRZEDSZKOLA NR 3 W CHOJNOWIE (188.00 kb)
 (szerokość: 190 / wysokość: 190)(szerokość: 190 / wysokość: 221)(szerokość: 190 / wysokość: 179)(szerokość: 225 / wysokość: 225)(szerokość: 190 / wysokość: 190)(szerokość: 190 / wysokość: 173) (szerokość: 190 / wysokość: 184)(szerokość: 190 / wysokość: 190)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie